Prescott Adventure II

Yes! Yet another adventure to Prescott in beautiful Ontario, Canada. This city is what I imagined that Ogdensburg could one day be....but I guess it used to be.  It was like this before I got here. Or so they say.  I don't know but I'm just in love with Prescott.  I have my favorite places and the more I explore, the more favorite spots I find.   

And, Hope would like to say a few words..... (Not sure what they will be).

 

rrgrrgrgrhrrhopeffbfhffhfhghhgghjggjmomfbgnbgjgkdsvfgffhfhhfhfhghthhrrhrrthrtuhthrhtrhrhthithytytytjytoyyjjulyjy;jyyjfdnffffbvfbvbfdhhdhdbdddvdvvdvgsgdvhdvdbdbdbdbddhdhfgfgfgfgfgfgfgggfgfggfggfdhdsjuthehfhfhfbfhfghfjvbvjvfn bbfbfvcbhgzuki5wsesxsyd5bdgsgdgdgdgdgdgdgdgdryryryryryryrryrygrryrtytytytuthuvdufufuufufuufuufufufufughghghbhbbbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjjbjjbhcmvmvmvmmmvmvmvmvmvmvmvyrry38u47tuyytrhgdgfjfvdfdbffbjdhfrfrtgjdjdvcj,hdvdbxchdnsvcdhdfcsvgcnbdsncn,szbxcn, xxc xz cx cnxznv xz ccbxzbcbnzs sxnbbzmcbxcn bxncvxnzbcxznb cxnc,xbcbxhv vcxnvcxzvcxvcxcnxbcnxvzcnbx nxz cnx,cnbdbfshdcdsnhbcdjbhcgjwgsdafshfiewhiufdfewukysvfdshfvvjhdsbfdxhjszCx vxbvcgasxnx anbv FURHHFHFHFFHHFHGVGVGVGVGVGGVVVGVGVGCGVHFYYTRYRTYRTURGTRTRYTRYTRTYYRYRYRRYHGRRRGGHGFGEVFTYEGFUIEFEEKEFGEKFEGFREFRGTRHTIGRT5TRFRT5EEGEDEFRY34XT43T43535435435543453453345354735454354354